مراحل ثبت نام بازیگر در سایت بازیگریاب

 

 

 

: ده هزار تومان برای دو سال مشاهده اطلاعات بازیگر بصورت آنلاین و 5 سال به شکل آفلاین


     
 

 

 

پرکردن فرم ثبت نام بازیگر

 

 

 

 

 

چگونگی ارسال تصاویر بازیگر

 

 

 

 

در صورت ثبت نام صحیح، اطلاعات بازیگر طی حداکثر یک هفته کاری، بررسی و تایید خواهد شد.